ඔයාට අදහස් ඇති.යෝජනා ඇති.චෝදනා ඇති.මේ ඒ දේවල් වලට වෙන්කරපු ඉඩ.