මුලින්ම සඳ මත පා තබපු ඇපලෝ 12 යානයේ ගිය පිරිසෙන්, හතර වෙනියට සඳ මතට ගොඩවුණු ගගනගාමියා වෙන Alan Bean මීට දින කීපයකට කලින් නැති වුණා.මේ වෙද්දි ඇලන්ගෙ වයස අවු:86 ක් වුණා.

  • ඉපදුනේ : 1932 මාර්තු 15
  • නැති වුණේ : 2018 මැයි 26

Post එකක් නෙවෙයි News එකක්.තරු වලට ආදරේ කරන අය මේ ගැන දැනගන්න ඕන නිසා දැම්මෙ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s