අරමුණ :

තත්පරයෙන් තත්පරය අලුත් වන විද්‍යා සහ තාක්ෂණික දැනුමෙන් ඔබව සන්නද්ධ කිරීම සහ මේ විෂය පථයන් පිළිබඳ උනන්දුවක් ඇති පිරිසක් ඇති කිරීම.

අන්තර්ගතය :

  • නව විද්‍යාත්මක සොයාගැනීම්
  • විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ
  • විද්‍යාත්මක මත
  • අභ්‍යවකාශ තරණය
  • නව තාක්ෂණික සොයාගැනීම්
  • විද්‍යාව සහ තාක්ෂණය සම්බන්ද තවත් බොහෝ දේ

360 Dimensions – Science & Techonoly ගැන හැම Post එකක්ම කියවන්න Menu > BlogPosts යන්න.

Science & Technology ගැන කතා කරන Sinhala PodCasts අහන්න.Image එක උඩ Click කරන්න.